Viktig information till dig som kund hos FMG Plus

FMG Plus AB (559103–6867) (nedan kallat FMG+) är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (nedan kallat SVP), vilket innebär att du som kund också är kund till SVP.

SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan FMG+ verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper.

SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Du som kund kommer bli informerad under vilket tillstånd, Värdepappersaffärer eller Försäkringsförmedling FMG+ verkar.

SVP ägs av det svenska värdepappersbolaget Strukturinvest Fondkommission (nedan kallat Strukturinvest) tillsammans med ett antal minoritetsägare, varav FMG+ är en sådan minoritetsägare.

Intressekonflikt
Det ska alltid göras en lämplighetsprövning på kunden enligt SVP:s rådgivningsdokumentation för att säkerställa att kundernas intressen sätts främst.

Ersättningar och incitament
All ersättning för ovanstående tjänster finns att läsa i SVP:s ”Information om avgifter och ersättningar” som kunden ska erhålla vid första mötet med rådgivaren.

Klagomål
Om du som kund av någon anledning är missnöjd med SVP och inte kan lösa problemet med rådgivaren ska du kontakta klagomålsansvarig skriftligen på SVP.

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se
För ytterligare information; www.svenskvpservice.se

Registreringsmyndighet

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00
www.bolagsverket.se

Klagomålsansvarig FMGPlus AB

Jonas Kjellberg
Kornhamnstorg 59
111 27 Stockholm
08-23 80 80
jonas@fmgplus.se